เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 19.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,578,856
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.60 - 19.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.70 - 26.00
วันก่อนหน้า: 19.00
ราคาเปิด: 19.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 19.90 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.00 / 5,800
ปรับปรุงเมื่อ: 09 มิ.ย. 2566 14:00

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน