เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 23.80 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,500,500
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.42%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.10 - 24.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.60 - 46.25
วันก่อนหน้า: 23.20
ราคาเปิด: 23.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 23.70 / 293,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 23.80 / 220,500
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พ.ค. 2565 15:11

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน