เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 19.30 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,849,782
เปลี่ยนแปลง (%): +0.60 (3.21%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.80 - 19.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.80 - 36.25
วันก่อนหน้า: 18.80
ราคาเปิด: 18.70
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 19.20 / 33,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.30 / 169,100
ปรับปรุงเมื่อ: 05 ต.ค. 2565 16:36

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน