โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,440,135 8.69
3 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
4 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 99,950,306 6.51
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 45,300,000 2.95
6. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 24,456,500 1.59
7. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 23,500,000 1.53
8. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 23,201,035 1.51
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 22,557,975 1.47
10. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,500,000 1.46