ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 73,493 89,387 77,266 61,292 75,530
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,657 1,650 794 3,008 2,568
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 2,387 (1,398) (1,073) 1,143 1,076
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,064 (1,437) (758) 1,118 1,038
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 55,748 59,708 55,959 43,879 37,791
หนี้สินรวม 30,648 36,431 36,047 22,545 17,199
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,100 23,277 19,912 21,334 20,592
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 9.7 4.2 7.0 5.7 4.4
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 2.8 (1.6) (1.0) 1.8 1.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.2 1.1 1.0 1.2 1.4
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.1 1.5 1.7 1.0 0.7

หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงิน คำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1

คลิกที่นี่เพื่อดูขนาดใหญ่