ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 75,479 60,286 73,136 89,387 77,266
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 20,505 3,274 5,716 1,611 794
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 17,704 (68) 2,406 (1,398) (1,073)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 9,531 (149) 2,064 (1,437) (758)
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 93,117 58,331 58,414 59,708 55,959
หนี้สินรวม 39,720 32,842 32,003 36,431 36,047
ส่วนของผู้ถือหุ้น 53,397 25,488 26,411 23,277 19,912
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 28.9 8.1 9.8 4.2 7.0
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 12.6 (0.3) 2.8 (1.6) (1.0)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.8 1.0 1.1 1.1 1.0
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.3 1.2 1.1 1.5 1.7

หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงิน คำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1