ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 118,275 75,479 60,286 73,136 89,387
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 32,440 20,505 3,274 5,758 1,611
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 28,718 17,704 (68) 2,406 (1,398)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 15,847 9,531 (149) 2,064 (1,437)
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 114,527 93,117 58,331 58,414 59,708
หนี้สินรวม 49,479 39,720 32,842 32,003 36,431
ส่วนของผู้ถือหุ้น 65,049 53,397 25,488 26,411 23,277
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 32.2 28.9 8.1 9.8 4.2
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 13.4 12.6 (0.3) 2.8 (1.6)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.2 1.8 1.0 1.1 1.1
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.8 0.7 1.3 1.2 1.6

หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงิน คำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1