ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 77,266 61,292 75,530 92,185 99,639
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 794 3,008 2,568 3,747 2,840
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (1,073) 1,143 1,076 1,987 1,524
กำไรสุทธิ (758) 1,118 1,038 1,820 1,379
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 55,959 43,879 37,791 44,237 36,696
หนี้สินรวม 36,047 22,545 17,199 24,246 17,759
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,912 21,334 20,592 19,991 18,937
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 7.0 5.7 4.4 5.6 4.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (1.0) 1.8 1.4 2.0 1.4
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.2 1.4 1.3 1.5
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.7 1.0 0.7 1.1 0.9

หมายเหตุ:
งบการเงิน ปี 2557 – 2559 ถูกจัดทำขึ้นตามมาตราฐานการบัญชีของ IFRS ในขณะที่งบการเงิน ปี 2555 – ปี 2556 จัดทำขึ้นโดยการนำมาตรฐานบางฉบับมาปรับใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

คลิกที่นี่เพื่อดูขนาดใหญ่