ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 89,387 77,266 61,292 75,530 92,185
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 1,650 794 3,008 2,568 3,747
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,398) (1,073) 1,143 1,076 1,987
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (1,437) (758) 1,118 1,038 1,820
งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม 59,708 55,959 43,879 37,791 44,237
หนี้สินรวม 36,431 36,047 22,545 17,199 24,246
ส่วนของผู้ถือหุ้น 23,277 19,912 21,334 20,592 19,991
อัตราส่วนทางการเงิน          
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 4.2 7.0 5.7 4.4 5.6
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) (1.6) (1.0) 1.8 1.4 2.0
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.1 1.0 1.2 1.4 1.3
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.5 1.7 1.0 0.7 1.1

หมายเหตุ:
งบการเงิน ปี 2557 - 2560 ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของ IFRS ในขณะที่งบการเงิน ปี 2556 จัดทำขึ้นโดยการนำมาตรฐานบางฉบับมาปรับใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับ

คลิกที่นี่เพื่อดูขนาดใหญ่