ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

(หน่วย : ล้านบาท)

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
รายได้จากการขายและการให้บริการ 60,286 75,479 118,275 110,657 84,245
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
3,274 20,505 32,440 10,391 3,985
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (68) 17,704 28,718 6,167 (527)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (149) 9,531 15,847 4,795 (434)
งบแสดงฐานะทางการเงิน        
สินทรัพย์รวม 58,331 93,117 114,527 117,084 111,737
หนี้สินรวม 32,842 39,720 49,479 47,897 43,591
ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,488 53,397 65,049 69,186 68,146
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 8.1 28.9 32.2 14.3 9.7
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ) (0.3) 12.6 13.4 4.3 (0.5)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.0 1.8 2.2 4.1 3.3
อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.3 0.7 0.8 0.7 0.6

หมายเหตุ:
อัตราส่วนทางการเงินคำนวณตามคู่มือจัดทำแบบแสดงข้อมูลทางการเงิน แบบ 56-1 One Report