ปฏิทินนักลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
วันขึ้นเครื่องหมาย เครื่องหมาย รายละเอียด
09 เม.ย. 2567 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
10 เม.ย. 2566 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
27 ม.ค. 2565 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
02 เม.ย. 2564 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
23 มิ.ย. 2563 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
29 เม.ย. 2563 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 30 เม.ย. 2563
วันจ่ายปันผล 15 พ.ค. 2563 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.35
รอบผลประกอบการ -
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสะสม
06 พ.ย. 2562 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
07 ต.ค. 2562 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 08 ต.ค. 2562
วันที่ประชุม 06 พ.ย. 2562 10:30
วาระการประชุม พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ("โครงการ STGT ESOP")
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09 พ.ค. 2562 XD วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 พ.ค. 2562
วันจ่ายปันผล 29 พ.ค. 2562 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 เม.ย 2562 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
22 มี.ค. 2562 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 25 มี.ค. 2562
วันที่ประชุม 30 เม.ย. 2562 10:30
วาระการประชุม จ่ายปันผลเป็นเงินสด
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
13 ก.ย. 2561 XD วันปิดสมุดทะเบียน 14 ก.ย. 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 14 ก.ย. 2561
วันจ่ายปันผล 28 ก.ย. 2561 00:00
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสุทธิ
22 มี.ค. 2561 XM วันปิดสมุดทะเบียน -
วันที่ประชุม 26 เม.ย. 2561 10:30
วาระการประชุม งดจ่ายเงินปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หมายเหตุ พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
06 ก.ย. 2560 XR วันปิดสมุดทะเบียน 11 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ หุ้นสามัญ
ช่วงระยะเวลาจองซื้อ 02 ต.ค. 2560 00:00 - 06 ต.ค. 2560 00:00
ราคาจองซื้อ 10.00 บาท
อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 5 : 1
31 ส.ค.2560 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
27 ก.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 02 ส.ค. 2560
วันที่ประชุม 31 ส.ค. 2560 09:30
วาระการประชุม การเพิ่มทุน
ประเภทของการประชุม ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
04 พ.ค. 2560 XD วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2560
วันจ่ายปันผล 24 พ.ค. 2560
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ  
หมายเหตุ  
21 มี.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 24 มี.ค. 2560
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2560 10:30
วาระการประชุม การจ่ายปันผล
ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ
สถานที่จัดการประชุม ห้องแกรนด์บอลรูมเอ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
30 ม.ค. 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 02 ก.พ. 2560
วันที่ประชุม 14 มี.ค. 2560 10:00
วาระการประชุม การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
ประเภทของการประชุม ประชุมวิสามัญ
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 พ.ค. 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน 13 พ.ค. 2559
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2559
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ  
22 มี.ค. 2559 XM วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2559
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2559 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11 พ.ค. 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 14 พ.ค. 2558
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2558
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.40
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
หมายเหตุ  
20 มี.ค. 2558 XM วันปิดสมุดทะเบียน 25 มี.ค. 2558
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2558 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09 พ.ค. 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 15 พ.ค. 2557
วันจ่ายปันผล 29 พ.ค. 2557
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.65
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
หมายเหตุ  
21 มี.ค. 2557 XM วันปิดสมุดทะเบียน 26 มี.ค. 2557
วันที่ประชุม 29 เม.ย. 2557 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หมายเหตุ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
03 พ.ค. 2556 XD วันปิดสมุดทะเบียน 09 พ.ค. 2556
วันจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2556
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.5
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
หมายเหตุ  
15 มี.ค. 2556 XM วันปิดสมุดทะเบียน 20 มี.ค. 2556
วันที่ประชุม 25 เม.ย. 2556 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
04 พ.ค. 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2555
วันจ่ายปันผล 25 พ.ค. 2555
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.5
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
หมายเหตุ
22 มี.ค. 2555 XM วันปิดสมุดทะเบียน 27 มี.ค. 2555
วันที่ประชุม 27 เม.ย. 2555 10:30
หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล
หมายเหตุ ห้อง Exhibition hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หาดใหญ่ สงขลา ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
04 พ.ค. 2554 XD วันปิดสมุดทะเบียน 10 พ.ค. 2554
วันจ่ายปันผล 27 พ.ค. 2554
เงินปันผล(บาท/หุ้น) 1.25
รอบผลประกอบการ 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ
18 มี.ค. 2554 XM วันปิดสมุดทะเบียน 23 มี.ค. 2554
วันที่ประชุม 28 เม.ย. 2554 10:30
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
หมายเหตุ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า 29 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
09 มิ.ย. 2553 XM วันปิดสมุดทะเบียน 14 มิ.ย. 2553
วันที่ประชุม 28 มิ.ย. 2553 16:00
หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
หมายเหตุ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่ เลขที่ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา