News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ศรีตรังฯ เฮ ! อย. ไฟเขียวปลูกกัญชงที่ลำปาง

Backตุลาคม 25, 2564

อย.ไฟเขียวบริษัทลูก “ศรีตรังฯ” ปลูกกัญชงได้แล้วในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คาดเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้นปีหน้า

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนต์แพลนเทชั่น จำกัด (SRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงไปนั้น

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ไบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) โดยให้ไว้แก่ SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพณิชย์หรืออุตสาหกรรม

โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีไนระยะยาว

บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี 2565

ที่มา : prachachat