News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

กลุ่มศรีตรัง ประกอบด้วย STA-STGT ติดหุ้นยั่งยืน ปี 2564 โดย STA ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

Backตุลาคม 05, 2564

สมกับเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเป็น ‘Green Natural Rubble’ ภายใต้พันธกิจ 5 ข้อ ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย ยึดมั่นความโปร่งใสและปลูกฝังจิตสำนึกความยั่งยืนแก่พนักงาน

ล่าสุดผู้บริหารคนเก่ง ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA เป็นปลื้ม หลังบริษัทฯ ได้รับการประกาศรายชื่อใน ‘หุ้นยั่งยืน’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ ทั้งการวางแผนลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน สอดคล้องกับนโยบายและวิชั่นองค์กรสู่ผู้นำอุตสาหกรรมยางสีเขียว ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ใน 4 มิติ ผลิตภัณฑ์ยางสีเขียว กระบวนการผลิตสีเขียว สรรหาวัตถุดิบสีเขียวและบริษัทสีเขียว เพื่อนำองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ต้องปรบมือให้กับแม่ทัพหญิงคนสำคัญ ‘จริญญา จิโรจน์กุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT หลังนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปีที่ผ่านมา ก็สามารถนำองค์กรผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่ ‘หุ้นยั่งยืน’ ปี 2564 จากการประกาศล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA จากบริษัทแม่ (STA) ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ สู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติที่เน้นการตอบโจทย์ Green Product หรือผลิตภัณฑ์สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมุ่งเน้นการผลิตถุงมือยางจากแหล่งพลังงานชีวมวล (Biomass) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซ CO2 พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะ ‘ส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย สู่ทุกชีวิตทั่วโลก’ เพื่อก้าวสู่บริษัทแห่งความยั่งยืนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ถุงมือแห่งชีวิต ที่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้คน ตอกย้ำเป้าหมายบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : moneyandbanking