โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 ครอบครัวสินเจริญกุล2 348,143,292 22.67
2 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 123,845,784 8.06
4 CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD 40,886,500 2.66
5 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 35,300,000 2.30
6 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 26,378,735 1.72
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 25,653,739 1.67
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,338,090 1.45
9 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ 17,100,000 1.11
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 16,956,443 1.10
  รวม 1,000,353,212 65.13

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP