โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 166,787,193 10.86
3 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
4 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 79,929,416 5.20
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 44,900,000 2.92
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 41,002,859 2.67
7. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 26,378,735 1.72
8. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 24,556,500 1.60
9. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 23,500,000 1.53
10. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,500,000 1.46

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP