โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 ครอบครัวสินเจริญกุล 296,863,025 23.19
2 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 283,152,760 22.12
3 นางสาวพัณณินอร ศิริสุวัฒน์ 45,335,800 3.54
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 37,632,830 2.94
5 CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD  36,664,550 2.86
6 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 21,726,050 1.70
7 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 18,615,075 1.45
8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 15,860,900 1.24
9 นางสาวสุวรรณา โกวิทย์โสภณ 15,200,000 1.19
10 บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 14,961,500 1.17
11 อื่นๆ 493,987,510 38.59
  รวม 1,280,000,000 100.0

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP