โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 139,656,661 9.09
3 นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
4 THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 101,803,806 6.63
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 45,000,000 2.93
6. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 26,378,735 1.72
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,410,916 1.59
8. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 23,500,000 1.53
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 23,295,880 1.52
10. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 23,056,500 1.50