โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 133,337,706 8.68
3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
4. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 59,050,806 3.84
5. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 46,967,935 3.06
6. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 45,900,000 2.99
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,811,051 1.75
8. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 24,856,500 1.62
9. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 23,500,000 1.53
10. นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,500,000 1.46