โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1 ครอบครัวสินเจริญกุล 355,448,553 23.14
2 บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 59,638,158 3.88
4 CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD  45,215,500 2.94
5 ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 35,300,000 2.30
6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 29,809,460 1.94
7 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 26,378,735 1.72
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 22,338,090 1.45
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 18,285,541 1.19
10 น.ส. สุวรรณา โกวิทย์โสภณ 16,750,000 1.09
  รวม 952,954,666 62.03

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP