โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 277,818,360 21.70
2. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล 133,799,170 10.45
3. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 72,626,883 5.67
4 น.ส.พัณณินอร ศิริสุวัฒน์ 53,468,045 4.18
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,580,335 3.25
6. นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล 22,600,000 1.77
7. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,441,000 1.75
8. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล 22,000,000 1.72
9. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 21,726,050 1.70
10. บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 20,190,000 1.58

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP