โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1.  บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 283,152,760 22.12
2.  นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล 135,660,070 10.60
3.  THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 67,078,783 5.24
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,199,430 2.20
5.  บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด 28,138,000 2.20
6.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 24,719,000 1.93
7.  นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล 22,791,000 1.78
8.  นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล 22,520,000 1.76
9.  CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL 21,726,050 1.70
10.  นายวิชญ์พล สินเจริญกุล 21,000,000 1.64

หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP