โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อัตราส่วน
1. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 343,790,629 22.38
2. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 132,987,509 8.66
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 123,057,028 8.01
4. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 58,893,206 3.83
5. นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล 46,440,000 3.02
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 33,492,079 2.18
7. นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล 29,000,000 1.89
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 27,273,540 1.78
9. นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล 26,516,100 1.73
10. นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 25,000,000 1.63