การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

 
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2566 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
(หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ e-mail : [email protected])
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2565 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
(หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งคำขอมาได้ที่ e-mail : [email protected])
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2564 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบที่ 1 สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
เอกสารแนบที่ 2 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 3 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 4 ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระเข้าใหม่
เอกสารแนบที่ 5 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 7 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบที่ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบที่ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบที่ 2 รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP)
เอกสารแนบที่ 3 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 4 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เอกสารแนบที่ 8 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบที่ 1 สำ เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2561 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดทำในรูปแบบ QR Code
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เอกสารแนบที่ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำ ปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบที่ 5 รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 7 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เอกสารแนบที่ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
เอกสารแนบที่ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ
เอกสารแนบที่ 2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบที่ 4 ชุดแจ้งการชำระเงิน
เอกสารแนบที่ 5 หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
เอกสารแนบที่ 7 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
เอกสารแนบที่ 8 แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) - บุคคลธรรมดา
เอกสารแนบที่ 9 แบบสำรวจข้อมูลลูกค้า (KYC) - นิติบุคคล

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
เอกสารแนบที่ 3 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 4 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 5 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
เอกสารแนบที่ 8 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำ ปี 2559 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือห้น
เอกสารแนบที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560
เอกสารแนบที่ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

 

  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบที่ 2 สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เอกสารแนบที่ 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เอกสารแนบที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 5 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 6 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เอกสารแนบที่ 9 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2558 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบที่ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2557 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
เอกสารแนบที่ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 6 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือมอบฉันทะ  
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
  ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
เอกสารแนบที่ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบที่ 10 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2556 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
เอกสารแนบที่ 4 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
เอกสารแนบที่ 5 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
เอกสารแนบที่ 6 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
เอกสารแนบที่ 7 หนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝากหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
เอกสารแนบที่ 8 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 9 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบที่ 11ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 12ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบที่ 13แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม
  ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2555 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
เอกสารแนบที่ 4 ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
เอกสารแนบที่ 5 ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 7 เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบที่ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบที่ 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบที่ 11 แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม