สารจากประธานกรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้เปลี่ยนแปลงโลกในหลากหลายด้าน การปิดประเทศ และการล็อคดาวน์ ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทั่วโลก จากภาวะวิกฤตดังกล่าวบริษัท ฯ ได้เตรียมพร้อมและตอบสนองต่อสถานการณ์โดยทันที ด้วยการแต่งตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินโรคระบาด COVID-19 ประจำทุกบริษัท การกำหนดมาตรการดำเนินงานป้องกันเพื่อรักษาสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ และในด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การประสานงาน สื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ และ ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อกระจายความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยมิได้รับผลกระทบ

นอกจากการบริหารจัดการภายในองค์กร บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการรับมือกับวิกฤติดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม การบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการแบ่งปันความช่วยเหลือในด้านอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับชุมชนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ

ทั้งนี้เรายังคงดำเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย การใช้พลังงานทางเลือก การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์ และระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับการผลิตให้ก้าวหน้าขึ้น ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักการที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และยังคงดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนและสังคม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในโลกใบใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป


ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2563