คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

 

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2567

ขนาดไฟล์: 1.63 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2567

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2567

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2567

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2566

ขนาดไฟล์: 1.16 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2566

ขนาดไฟล์: 1.98 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2566

ขนาดไฟล์: 1.92 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2566

ขนาดไฟล์: 2.33 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2565

ขนาดไฟล์: 988 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2565

ขนาดไฟล์: 1.29 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2565

ขนาดไฟล์: 1.11 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2565

ขนาดไฟล์: 1.20 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2564

ขนาดไฟล์: 1.10 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2564

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2564

ขนาดไฟล์: 1.21 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2564

ขนาดไฟล์: 985 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์: 1.45 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2563

ขนาดไฟล์: 1.54 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2563

ขนาดไฟล์: 1.68 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2563

ขนาดไฟล์: 1.27 MB.

ดาวน์โหลด