คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

 

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2562

ขนาดไฟล์: 1.43 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2562

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2562

ขนาดไฟล์: - KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2561

ขนาดไฟล์: 1.36 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2561

ขนาดไฟล์: 1.33 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2561

ขนาดไฟล์: 1.45 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2561

ขนาดไฟล์: 1.20 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2560

ขนาดไฟล์: 906 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2560

ขนาดไฟล์: 856 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2560

ขนาดไฟล์: 1.03 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2560

ขนาดไฟล์: 1.15 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2559

ขนาดไฟล์: 856 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2559

ขนาดไฟล์: 823 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2559

ขนาดไฟล์: 794 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2559

ขนาดไฟล์: 905 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 1/2558

ขนาดไฟล์: 1014 KB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 2/2558

ขนาดไฟล์: 1.84 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2558

ขนาดไฟล์: 1.06 MB.

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและ
การวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
รายปี 2558

ขนาดไฟล์: 933 KB.

ดาวน์โหลด