เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,371,200
เปลี่ยนแปลง (%): +0.05 (0.50%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.95 - 10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 17.50
วันก่อนหน้า: 9.95
ราคาเปิด: 9.95
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.00 / 21,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.00 / 61,700
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ย. 2562 14:00

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน