เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 10.50 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,705,500
เปลี่ยนแปลง (%): +0.40 (3.96%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.10 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.45 - 17.00
วันก่อนหน้า: 10.30
ราคาเปิด: 10.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.40 / 456,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 10.50 / 876,000
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ม.ค. 2563 16:37

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน