เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 18.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,204,714
เปลี่ยนแปลง (%): -0.20 (-1.05%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.90 - 19.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.70 - 32.50
วันก่อนหน้า: 19.10
ราคาเปิด: 19.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 18.90 / 386,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.00 / 106,800
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธ.ค. 2565 12:29

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน