เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 29.75 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 26,159,300
เปลี่ยนแปลง (%): +1.00 (3.48%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.75 - 30.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.05 - 36.00
วันก่อนหน้า: 29.00
ราคาเปิด: 28.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 29.75 / 967,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 30.00 / 2,866,500
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ม.ค. 2564 16:38

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน