เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 12.40 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,628,800
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.20 - 12.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 12.50
ราคาเปิด: 12.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.30 / 155,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.40 / 550,800
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ค. 2562 12:29

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน