เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 15.30 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,286,200
เปลี่ยนแปลง (%): -0.20 (-1.29%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.20 - 15.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 15.40
ราคาเปิด: 15.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.30 / 633,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.40 / 489,300
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ก.พ. 2562 16:38

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน