เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 11.00 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,570,400
เปลี่ยนแปลง (%): - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 10.70 - 11.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.70 - 15.70
วันก่อนหน้า: 11.20
ราคาเปิด: 11.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 10.90 / 341,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.00 / 126,100
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิ.ย. 2561 16:38

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน