เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 17.70 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21,495,800
เปลี่ยนแปลง (%): +0.50 (2.91%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 16.90 - 18.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 19.00
วันก่อนหน้า: 17.00
ราคาเปิด: 17.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 17.60 / 306,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 17.70 / 533,500
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พ.ย. 2561 16:36

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน