เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 15.90 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,808,800
เปลี่ยนแปลง (%): -0.10 (-0.63%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.60 - 16.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.10 - 26.00
วันก่อนหน้า: 15.90
ราคาเปิด: 16.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.90 / 190,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 16.00 / 355,300
ปรับปรุงเมื่อ: 27 ก.ย. 2566 15:44

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน