เครื่องคำนวณการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
ชื่อย่อหุ้น: STA 33.75 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,854,400
เปลี่ยนแปลง (%): +0.25 (0.75%)
ช่วงราคาระหว่างวัน: 32.75 - 34.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 24.10 - 56.75
วันก่อนหน้า: 33.50
ราคาเปิด: 33.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 33.75 / 25,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 34.00 / 421,700
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.ย. 2564 16:38

วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เครื่องคำนวณการลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)


ผลคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน