นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของ บมจ. ศรีตรัง ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ของ บมจ. ศรีตรัง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ บมจ. ศรีตรัง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดนโนบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ บมจ. ศรีตรัง

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) กำไร ต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2564 1,535,999,998 1 9.27 3.50 5,376,000,000 37.76
2563 1,535,999,998 1 6.21 2.25 3,456,000,000 36.23
2562 1,535,999,998 1 (0.10) 0.35 537,600,000 N/A
2561 1,535,999,998 1 1.34 0.65 998,400,000 48.51
2560 1,535,999,998 1 (1.05) งดจ่ายปันผล
2559 1,280,000,000 1 (0.59) 0.40 512,000,000 N/A
2558 1,280,000,000 1 0.87 0.40 512,000,000 45.98
2557 1,280,000,000 1 0.81 0.40 512,000,000 49.38
2556 1,280,000,000 1 1.42 0.65 832,000,000 45.77
2555 1,280,000,000 1 1.08 0.50 640,000,000 46.30
2554 1,280,000,000 1 1.04 0.50 640,000,000 48.08