นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกําไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจําเป็นของ เงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใดโดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัทและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 - 2565 ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) กำไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2565 1,535,999,998 1 3.12 2.00 3,072,000,000 64.10
2564 1,535,999,998 1 10.32 4.15 6,374,400,000 40.21
2563 1,535,999,998 1 6.21 2.25 3,456,000,000 36.23
2562 1,535,999,998 1 -0.10 0.35 538,000,000 N/A
2561 1,535,999,998 1 1.34 0.65 998,000,000 48.51
2560 1,535,999,998 1 -1.05 งดจ่ายเงินปันผล
2569 1,280,000,000 1 -0.59 0.40 512,000,000 N/A
2558 1,280,000,000 1 0.87 0.40 512,000,000 45.98
2557 1,280,000,000 1 0.81 0.40 512,000,000 49.38