นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุน ที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่คาดว่าจะมี ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 - 2566 ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) กำไรต่อหุ้น (บาท) เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2566 1,535,999,998 1 (0.28) 1.00 1,536,000,000 N.A.
2565 1,535,999,998 1 3.12 2.00 3,072,000,000 64.10
2564 1,535,999,998 1 10.32 4.15 6,374,400,000 40.21
2563 1,535,999,998 1 6.21 2.25 3,456,000,000 36.23
2562 1,535,999,998 1 (0.10) 0.35 538,000,000 N/A
2561 1,535,999,998 1 1.34 0.65 998,000,000 48.51
2560 1,535,999,998 1 (1.05) งดจ่ายเงินปันผล
2569 1,280,000,000 1 (0.59) 0.40 512,000,000 N/A
2558 1,280,000,000 1 0.87 0.40 512,000,000 45.98
2557 1,280,000,000 1 0.81 0.40 512,000,000 49.38