ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 
  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0-7434-4663 (อัตโนมัติ 14 เลขหมาย)
โทรสาร 0-7434-4677, 0-7423-7423, 0-7423-7832
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001656
เว็บไซต์ http://www.sritranggroup.com
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 1,280,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,280,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท