News

นักลงทุนสัมพันธ์

 

STA สนับสนุนชาวสวนยาง เข้าประมูลยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกร จ.น่าน มุ่งสร้างความยั่งยืน พัฒนาระบบนิเวศ ยกระดับอุตสาหกรรมรองรับกฎระเบียบ EUDR

Backกรกฎาคม 27, 2566

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ("STA" หรือ "บริษัทฯ) มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราไทยและเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าประมูลยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกร ตำบลปอน จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนชาวสวนยางผ่านการทำสัญญาซื้อขายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ยกระดับและสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางพาราไทย พร้อมรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรป รวมถึงแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน "ศรีตรัง เพื่อนชาวสวน" เวอร์ชั่นใหม่เพื่อสร้างระบบนิเวศเชื่อมโยงผู้ค้าและชาวสวนยาง

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจยางธรรมชาติครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของโลกและผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมยางพาราไทยถือว่าเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพาราอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางผลิตยางพาราที่มีคุณภาพดีผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ การดำเนินนโยบายจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกยางโดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ล่าสุดบริษัทฯ จึงได้เข้าประมูลยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีผู้บริหารของกลุ่มบริษัท STA และองค์กรต่างๆ อาทิ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย, นายศุภชัย แข่งขัน ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย และนาย ทศพร เคนมา ผู้จัดการเขตสรรหาวัตถุดิบ ฯลฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อรับมอบยางพาราตามสัญญาซื้อขายยางก้อนถ้วยระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสายเหนือ 3 จำนวน 200 ตัน

การเข้าประมูลยางก้อนถ้วยดังกล่าวเป็นการทำสัญญาซื้อขายระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกรอย่างถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา (Traceability) ได้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย ให้พร้อมรองรับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free Products Regulation หรือ EUDR)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทีมงานผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้การทำยางก้อนถ้วยคุณภาพแก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์และราคาที่ดี พร้อมทั้งแนะนำแอปพลิเคชัน "ศรีตรัง เพื่อนชาวสวน" (Sri Trang Friends) ที่ปรับโฉมเวอร์ชั่นใหม่ให้ตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น โดยเกษตรชาวสวนยางสามารถใช้งานแอปพลิเคชันศรีตรัง เพื่อนชาวสวน เพื่อขายยางและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะสนับสนุนชาวสวนยางให้เข้าถึงการซื้อขายยางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจพัฒนา Sri Trang Ecosystem หรือระบบนิเวศที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทศรีตรัง เพื่อเชื่อมโยงผู้ค้าและเกษตรชาวสวนยาง ผ่านแอปพลิเคชัน